+359 876 604 391    sunnybeachinvest@abv.bg

топ оферта

наем |

купи |Общи условия

Общи условия за ползване на сайтa на sunnybeachinvest.com

Последна промяна 25.05.2018 година

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Раисен” ЕООД, наричано по-долу “SUNNYBEACHINVEST” и „aгенцията“, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.sunnybeachinvest.com (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

SUNNYBEACHINVEST е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204492888, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, имейл адрес: sunnybeachinvest@abv.bg, телефон: +359 876 604 391

Моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.sunnybeachinvest.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.sunnybeachinvest.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на +359 876 604 391 или на имейл sunnybeachinvest@abv.bg

Настоящите условия съдържат информация за дейността на SUNNYBEACHINVEST и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от SUNNYBEACHINVEST, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от SUNNYBEACHINVEST с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от SUNNYBEACHINVEST на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на SUNNYBEACHINVEST, за да се запознаят с предлаганите от SUNNYBEACHINVEST имоти и да ползват предлаганите от компанията услуги. Вижте списъка с предлаганите от нас услуги и техните цени.

чл. 3. (1) SUNNYBEACHINVEST на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба или наем на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта https://www.sunnybeachinvest.com. Офертите са предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, работещи на базата на договорни отношения с „Раисен“ ООД.

чл. 3. (2) При оглед на някоя от тези оферти със съдействието на Агенцията Потребителят се задължава да подпише протокол за оглед, както и да сключи договор за посредничество с SUNNYBEACHINVEST при покупка/наем на имот, предоставен от Агенцията на този уебсайт или чрез други рекламни канали.

чл. 4. (1) Информацията съгласно чл. 3 от настоящите Общи условия, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващо се лице, е с цел осъществяване на посредничество от SUNNYBEACHINVEST при покупка или наемане на имот от Потребителя.

чл. 4. (2) Предоставянето на оферти за недвижими имоти от SUNNYBEACHINVEST на този уебсайт следва да се счита за предложение от страна на Агенцията да действа като консултант и да предложи посреднически услуги с цел покупка/наем на съответния обявен имот, освен ако изрично не е указано друго в конкретната оферта.

чл. 5. (1) SUNNYBEACHINVEST има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл.1. https://www.sunnybeachinvest.com не изисква и не съхранява лични данни.

ЦЕНИ НА РЕКЛАМИРАНИТЕ ИМОТИ

чл. 10. (1) Цените на предлаганите имоти от SUNNYBEACHINVEST, са тези, посочени от Потребителите (продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения.

чл. 10. (2) Цените на предлаганите имоти са посочени в евро и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

чл. 10. (3) SUNNYBEACHINVEST си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 11. (1) SUNNYBEACHINVEST не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви.SUNNYBEACHINVEST не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

чл. 11. (2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на ваша отговорност, като ако е нанесена щета на вашата техника поради ползването му, същата е за ваша сметка.

чл. 11. (3) SUNNYBEACHINVEST не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че SUNNYBEACHINVEST не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт.SUNNYBEACHINVEST не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

чл. 11. (4)SUNNYBEACHINVEST не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уеб сайт са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

чл. 11. (5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на SUNNYBEACHINVEST и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че SUNNYBEACHINVEST не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

чл. 12. SUNNYBEACHINVEST има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 13. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на SUNNYBEACHINVEST, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на SUNNYBEACHINVEST или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на SUNNYBEACHINVEST, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

чл. 13. (2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка SUNNYBEACHINVEST

чл. 13. (3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

чл. 13. (4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на SUNNYBEACHINVEST, SUNNYBEACHINVEST има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

чл. 13. (5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от SUNNYBEACHINVEST услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно SUNNYBEACHINVEST за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на SUNNYBEACHINVEST и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

чл. 13. (6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на SUNNYBEACHINVEST

чл. 14. (1) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от SUNNYBEACHINVEST

БИСКВИТКИ

чл.1. https://www.sunnybeachinvest.com Не използва бисквитки.

За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни намерите на тел. +359 876 604 391  или да ни изпратите имейл sunnybeachinvest@abv.bg

Оценка на имот

Отдайте имот под наем

Продайте имота си

Наемете търговски обект

Правни услуги

застраховка имот

летищни трансвери

коли под наем